BB Kakovost | BB.si

BB Kakovost

Šola BB je kakovostna šola.

BB Kakovost

Šola BB gradi svoje izobraževalne programe na kakovosti. Vizijo, strategijo, poslanstvo in vrednote smo skrbno pripravili in so naše vodilo. V dokumentu Strateški načrt šole je predstavljen srednjeročni  razvojni načrt.

Leta 2006 smo se vključili v projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje) v okviru Andragoškega centra Slovenije. Od začetka svojega delovanja se trudimo za kakovostne odnose med predavatelji, študenti, vodstvom, referatom šole, delodajalci in vsemi deležniki, notranjimi ter zunanjimi. Ugotavljamo zadovoljstvo s študijem in pridobljenimi kompetencami, anketiramo študente, zaposlene, delodajalce ter druge deležnike in pridobivamo povratne informacije od predavateljev in podjetij, v katerih naši študenti opravljajo delovno prakso, so zaposleni ali pripravljajo diplomsko nalogo. Pridobivamo tudi informacije iz okolja, če kot šola uresničujemo poslanstvo v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju.

Na podlagi rezultatov, podatkov in upoštevanja vseh deležnikov smo pripravili Samoevalvacijsko poročilo in akcijski načrt izboljšav 2016/2017 in Samoevalvacijsko poročilo in akcijski načrt izboljšav 2017/2018. V dokumentu Letni delovni načrt 2018/2019 in Letni delovni načrt 2017/2018 opredelimo cilje ter aktivnosti za dosedanje ciljev. V letu 2017 smo sprejeli nov, dopolnjen Poslovnik kakovosti in izobrazili svojega svetovalca za kakovost

V letu 2014 smo sprejeli Listino kakovosti, v kateri združujemo strategije za prihodnost.

Kakovost je ključni faktor konkurenčnosti in uspeha. Zavedamo se, da bodo v prihodnje na trgu obstale le tiste organizacije, ki obvladajo in izvajajo filozofijo kakovosti. Zato si naša izobraževalna organizacija prizadeva uresničiti svojo razvojno vizijo na podlagi sistemov kakovosti ter doseči stopnjo razvitosti organizacij v Evropi oziroma na zahodu. Posledica prizadevanj za kakovost v izobraževalni organizaciji so namreč kakovostne storitve s konkurenčno ceno. Poudarek je na  obvladovanju kakovosti. 

Prednostno vprašanje, ko se pogovarjamo o kakovosti v izobraževanju, postaja, kako meriti učinke izobraževanja. Če želimo doseči kakovostne rezultate, je namreč ključnega pomena, da najprej zelo dobro premislimo in načrtujemo vse ključne procese, ki naj do njih vodijo. Ob tem pa je treba domisliti tudi načine presojanja kakovosti vseh teh dejavnikov. Dejavnosti presojanja kakovosti je treba povezati z učinkovitimi načini za neprestano vpeljevanje izboljšav in načinov, ki nam bodo s pomočjo vpogleda v lastno prakso omogočali sproščanje razvojnih potencialov. Pri tem se vedno bolj kaže, da zgolj uporaba cenitvenih (evalvacijskih) mehanizmov na ravni izobraževalnega sistema ni dovolj, če želimo v sistemu zares doseči hitro odzivnost na spremembe in spodbujati razvoj znotraj sistema samega. Zato spodbujamo razvoj modelov kakovosti, ki naj bi jih izobraževalne organizacije uporabile pri izgradnji lastnega sistema menedžmenta kakovosti in ki temeljijo na metodah samoevalvacije.

Izobraževalne organizacije oz. zavodi moramo sistematično spremljati kakovost svojega dela, poskrbeti za hitro in sprotno izvedbo evalvacijskih postopkov in vanje pritegniti tako udeležence kot delodajalce. Vključevati moramo nenehne izboljšave. Skrb za kakovost in študijsko uspešnost je pomembna zlasti zato, da bi preprečili izgubo najmanjših delov populacije, ki lahko doseže zaključeno stopnjo izobrazbe. 

 

Želite kakovost na vsakem koraku? Vpišite se na BB, kjer študente poznamo tako po imenih kot po obrazih. Z vami smo na vsakem koraku - od vpisa do zaključka, skupaj bomo prišli do cilja. Imate predloge za izboljšanje? Sporočite jih na referat@bb.si

Pravilniki, navodila, merila, dokumenti ... so dosegljivi v BB e-učilnici.

 

BBlog Izobraževanje / 11.08.2017 / Ana Peklenik

Kaj moram znati, da si zagotovim uspeh in dobro službo? V medijih, na družabnih omrežjih, v pogovorih se sprašujemo, kaj je danes treba znati, da bomo zanimivi tudi v prihodnje. Mladi to...

Loading...