Mednarodna konferenca BB Visoke šole za trajnostni razvoj | B&B

Mednarodna konferenca BB Visoke šole za trajnostni razvoj

Izobraževanje /
28.05.2021
Mednarodna konferenca BB Visoke šole za trajnostni razvoj

Mednarodna konferenca Izzivi trajnostnega razvoja

Datum: 28. maj 2021
Lokacija: preko spleta ali B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj, Slovenija

International Conference Challenges of Sustainable Development

Save the date: May 28, 2021
Location: online or B&B College of Sustainable Development, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj, Slovenia

Sekcije

 • Ekonomija za trajnostni razvoj
 • Trajnost oskrbovalnih verig
 • Zelena energija
 • Varstvo okolja skozi oči organizacij
 • Študentska sekcija – dota prihodnosti
 • Zeleneča andragoška vprašanja

Sections

 • The Economy of Sustainable Development
 • Sustainability of Supply Chains
 • Green Energy
 • Protecting the Environment Through the Eyes of Organizations
 • Student section - Dowry of the Future
 • Green Andragogical Issues

Program konference

09.30–10.00 - Prihod in registracija
10.00–10.20 - Pozdravni nagovor (dekan mag. Brane Lotrič in direktorica mag. Maja Zalokar)
10.20 – Uvodno predavanje
10.30 – 12.00 - Predstavitve prispevkov po sekcijah
12.00 – 12.30 - Odmor 
12.30 – 14.00 - Predstavitve prispevkov po sekcijah
14.00 – 14.30 - Odmor  
14.30–16.00 -  Okrogla miza

Conference Program

09.30–10.00 - Arrival and Registration
10.00–10.20 - Welcome speech (Dean mag. Brane Lotrič and Director mag. Maja Zalokar)
10.20 – Introductory lecture
10.30 – 12.00 - Presentations by sections
12.00 – 12.30 – Coffee break
12.30 – 14.00 - Presentations by sections
14.00 – 14.30 - Coffee break  
14.30–16.00 -  Roundtable

mednarodna konferenca  

Časovnica/Timeline

20. februar 2021 - Rok za oddajo povzetka prispevka v enem od uradnih jezikov konference in v angleščini.
20. marec 2021 – Rok za oddajo celotnega članka (v enem od jezikov konference), dolžina 8- 10 strani (za več informacij glejte predlogo prispevka - spodaj).
20. april 2021 - Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka na konferenco.
21. maj 2021 - Rok za prijave – udeležba brez prispevka (udeleženci brez avtorskih prispevkov se morajo prav tako prijaviti na konferenco, kotizacije ni).

February 20, 2021 - Deadline for submission of abstract (200 words) in one of the official languages of the conference and English; contact us in case this is a challenge. 
March 20, 2021 - Deadline for submission of full paper (in English or one of the official languages of the conference), length 8 - 10 pages (for more information please see submission template bellow).
April 20, 2021 - Announcement of Acceptance or Rejection of Conference Paper.
May 21, 2021 - Deadline for registration – for non-contributory participants.

Programski odbor/ Program Committee

Tatjana Čeh Naglič, Polona Biba Drol, dr. Andrej Friedl, dr. Barbara Grintal, mag. Muharem Husić, mag. Branko Lotrič, Ana Penko, Ana Peklenik, mag. Robert Rauch, mag. Maja Zalokar.

Organizacijski odbor/Organising Committee

Tatjana Čeh Naglič, Saša Plaznik, Klemen Sušnik, Katarina Šifrer.

Pomembno

Udeležba brez prispevka je na konferenci brezplačna – obvezna je registracija (referat@bb.si).  

Uradni jeziki mednarodne konference B&B so: slovenščina, hrvaščina, srbščina in angleščina. Udeleženci s prispevkom in predstavitvijo (osebno) na konferenci prejmejo potrdilo o samostojnem referatu na mednarodni konferenci. Povzetki in prispevki bodo objavljeni v konferenčnem e-zborniku. Število udeležencev je omejeno. Prednost imajo prve prijave.

Čas za predstavitev prispevka: 20 minut. Čas za diskusijo posameznega prispevka: 5 minut.

Oblika predstavitve ni predpisana.

Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. 

Important notice

Participation without a contribution – free, but mandatory registration (referat@bb.si).

The official languages of the B&B International Conference are: Slovenian, Croatian, Serbian and English. Participants with a contribution and presentation (in person) at the conference will receive a certificate of paper at the international conference with the presentation. Abstracts and full papers will be published in the conference proceedings. The number of participants is limited. Priority is given to the first applications.

Presentation time: 20 minutes. Discussion time for each contribution: 5 minutes.

The presentation format is not prescribed.

The authors are responsible for the linguistic, professional and scientific correctness of the papers.

Lokacija/Location

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj, Slovenija

B&B College of Sustainable Development
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj, Slovenia

Kontakt/Contact

T: +386 4 280 83 04
M. +386 41 680 229
E: referat@bb.si

Kotizacija/Registration fee

 

Zgodnja registracija/

Early Bird Registration

do/until 15. 1. 2021

Običajna registracija/

Regular Registration

po/after 15. 1. 2021

Avtorji

(izjema so vabljeni predavatelji)
The authors

(except invited lecturers)

340,00 €

380,00 €

Za drugi in tretji članek

(za vsakega)
For the second and third article

(each)

440,00 € 490,00 €

Študenti, brezposelni in upokojenci - kot avtorji (potrebno je dokazilo)
Students, unemployed and retired - as authors (proof required)

0 €

0 €

Kotizacija za udeležence (brez prispevka)
Registration fee (no contribution)

0 €

0 €

 

Kotizacija vključuje predavanja na konferenci, e-zbornik ter osvežitev v odmoru. 
Kotizacijo je treba plačati najkasneje do 14. 5. 2021. DDV ni vključen v navedeno pristojbino za konferenco. V primeru odpovedi pred 14. 5. 2021 se povrne 80 % kotizacije, sicer se kotizacija ne povrne. Udeležba brez prispevka je na konferenci brezplačna – obvezna je registracija (referat@bb.si). 

Registration fee includes lectures at the conference, e-proceedings, and refreshments during the break. The registration fee must be paid by May 14, 2021, at the latest. VAT is not included in the conference fee. In case of cancellation before May 14, 2021, 80% of the registration fee will be refunded, otherwise, the registration fee can not be refunded. Participation without a contribution – free, but mandatory registration (referat@bb.si).

Podatki za plačilo/Bank Transfer

Podatke za plačilo prejmete po potrditvi članka.
You will receive payment information after paper confirmation

Potrdilo o plačilu/Payment receipt

Udeleženci boste prejeli originalni račun kot potrditev plačila kotizacije na konferenci. 

Attendees will receive an original invoice to confirm payment of the conference registration fee.

BBlog Izobraževanje / 18.09.2020 / Kaja Kramar

Spoznaj najnovejši trend študija za odrasle – kombiniran študij. Zagotovo poznaš klasičen študij, prepričana sem, da ti je poznan tudi e-študij. Kaj pa je kombiniran študij? Kombiniran študij...

Loading...