Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni | BB.si

BB Dogodki

Pregled aktualnih in preteklih BB dogodkov. 

Izobraževanje / 07.09.2018

Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 23. 6. 2017 na spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Povračilo lahko koristite še v tem in naslednjem letu, tudi na novo vpisani udeleženci.

SUBVENCIJA ŠOLNINE

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:

KDO JE UPRAVIČEN?

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

 • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
 • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
 • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
  • za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018
  • za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.
    

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018.

VIŠINA SOFINANCIRANJA ŠOLNINE

Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

ODDAJA VLOGE

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu).

Popolna vloga

mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan obrazec "Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I." s seznamom plačanih stroškov izobraževanja.

 

Obvezne priloge k obrazcu:

 • priloga 1: fotokopija spričevala o najvišjem predhodnem zaključenem izobraževanju,
 • priloga 2: fotokopija spričevala o zaključenem spričevalu za katerega uveljavljate šolnino,
 • priloga 3: potrdilo šole (del obrazca) ali fotokopije računov in dokazil o plačilu,
 • priloga 4: izpolnjen vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah ESS.

Način oddaje vloge:

 • osebno v vložišču sklada v času uradnih ur,
 • z navadno poštno pošiljko ali
 • s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I.«.

 

Več podrobnosti o razpisu in prijavi, si poglejte v brošuri Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

BBlog Izobraževanje / 27.11.2015 / Ana Peklenik

Tri pike je (so) zanimivo ločilo. Ali mašilo? Poglejmo dva zgovorna primera.  Sem zanesljiv, deloven, motiviran, odločen … (Napiše kandidat za zaposlitev)   Zastonj! ... Visoka stena je med...

Loading...